Пилатовиот суд

Автор: Д. С. Мерешковски Судејќи по мракот, кој одненадеж настапил тој ден по цела Голгота – темнината настапила по целата…